Polityka prywatności i cookies

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Topus sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mydlanej 1 (dalej „My”, „Topus” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: administracja@topus.pl, lub pocztą tradycyjną: Topus sp. z o.o. sp. k., ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław.

Skąd mamy Państwa dane?
Uzyskujemy je od Państwa podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, oraz podczas składania pojedynczych zamówień i zapytań ofertowych.

Jakie Państwa dane są przez Topus gromadzone?
W szczególności imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adresy do kontaktu i realizacji dostaw, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numery rachunków bankowych. W przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w Topus przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych (w przypadku ich otrzymania).

W jakim celu gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane osobowe gromadzimy w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy, realizowania bieżących transakcji handlowych, oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych. Ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Spółce płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Spółki (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Komu możemy przekazywać Państwa dane?
Podmiotom, z którymi Topus ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Topus może przekazywać Państwa dane osobowe bankom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, spółkom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze Spółką umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Topus. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Jakie obowiązki ciążą na nas w zakresie przetwarzania Państwa danych?
Topus zobowiązany jest stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Będą one przechowywane przez Spółkę i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Spółki.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi jakie przechowujemy?
Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do:

  1. Żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  2. Sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Topus ma obowiązek usunąć je bez zbędnej zwłoki.
  4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w takim przypadku, Topus wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
  5. Przenoszenia danych osobowych – pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Topus oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
  6. Sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na nas może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności
Jeśli zmodyfikujemy naszą politykę prywatności opublikujemy tutaj aktualną wersję wraz z uaktualnioną datą zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian możemy również powiadomić o tym innymi środkami przekazu (jak e-mail, informacja na stronie głównej itp.). Treść niniejszej polityki została zaktualizowana w maju 2018 r.